Zasiłek pogrzebowy

Strona 1/Strona 2

Wysokość zasiłku

Skarb Państwa przyznaje jednorazowo zasiłek pogrzebowy w wysokości 200% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia obowiązującego w dniu śmierci osoby, której koszty pogrzebu zostały poniesione, a więc obecnie 4000,00 zł (obowiązuje od 1 marca 2011 r.). Zasiłki pogrzebowe wypłacają oddziały ZUS.

W sytuacji, gdy koszty pogrzebu pokrywa inna osoba niż członek rodziny, pracodawca, dom pomocy społecznej, gmina, instytucja zakonna lub diecezjalna, zasiłek przysługuje tym podmiotom w wysokości udokumentowanych kosztów pogrzebu, nie wyższej jednak niż 200% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

W razie, gdy koszty pogrzebu poniesie więcej niż jedną osoba lub podmiot, zasiłek pogrzebowy ulega podziałowi miedzy te osoby lub podmioty – proporcjonalnie do poniesionych kosztów pogrzebu. Jeżeli pogrzeb organizowany był z budżetu państwa, organizacji politycznej lub społecznej, lecz członek rodziny poniósł również część jego kosztów, zasiłek pogrzebowy przysługuje temu członkowi rodziny w pełnej kwocie.

Niezbędne dokumenty
Niezbędnymi dokumentami do uzyskania zasiłku pogrzebowego są:

  • wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego (druk ZUS Z-12)
  • skrócony odpis aktu zgonu
  • oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu, lub ich kopie w przypadku, gdy oryginały zostały złożone w banku
  • dokumenty świadczące o pokrewieństwie lub powinowactwie (dowód osobisty zawierający wymagane dane lub skrócone odpisy aktów stanu cywilnego)
  • zaświadczenie właściwego organu administracji państwowej lub organizacji stwierdzające pokrycie kosztów pogrzebu oraz rachunki za koszty poniesione przez osobę występującą z wnioskiem o zasiłek pogrzebowy (w przypadku, gdy pogrzeb organizowany był na koszt państwa, organizacji politycznej lub społecznej)

(opracowane na podstawie: „Baza Wiedzy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych”)