Karta i akt zgonu

Karta zgonu

Karta zgonu jest dokumentem wystawianym przez lekarza stwierdzającego zgon. Na podstawie tego dokumentu otrzymamy w Urzędzie Stanu Cywilnego akt zgonu, który będzie konieczny do przeprowadzenia pochówku. Kartę zgonu wydaje się w dwóch egzemplarzach: jako egzemplarz A służący do celów statystycznych oraz egzemplarz B, służący do celów pochowania zwłok. Podanie przyczyny zgonu nie jest niezbędne do wystawienia karty zgonu. Gdy nie można ustalić przyczyny zgonu lub, gdy nie ma podejrzenia zabójstwa lub samobójstwa, w karcie zgonu, w miejscu przeznaczonym na wpisanie przyczyny zgonu, wpisuje się adnotację „przyczyna zgonu nieustalona”.

Akt zgonu

Akt zgonu, to inaczej akt stanu cywilnego, rejestrujący śmierć osoby. Zgon osoby należy zgłosić najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia zgonu. Do zgłoszenia zgonu są obowiązani w
kolejności:

  1. małżonek lub dzieci zmarłego
  2. najbliżsi krewni lub powinowaci
  3. osoby zamieszkałe w lokalu, w którym nastąpił zgon
  4. osoby, które były obecne przy zgonie lub naocznie się o nim przekonały
  5. administrator domu, w którym nastąpił zgon

Jeżeli zgon nastąpił w szpitalu lub innym zakładzie, do zgłoszenia zgonu jest obowiązany szpital lub zakład.

Zgłaszając zgon należy jednocześnie dostarczyć do Urzędu Stanu Cywilnego kartę zgonu oraz zwrócić dowód osobisty osoby zmarłej. Wydanie osobie zgłaszającej zgon trzech egzemplarzy odpisu skróconego aktu zgonu przez kierownika urzędu stanu cywilnego jest bezpłatne. Akty zgonu są częścią księgi stanu cywilnego i są przechowywane w Urzędzie Stanu Cywilnego lub Archiwum Państwowym. Możemy otrzymać jedynie odpis aktu zgonu, który potocznie zwany jest aktem zgonu.

(Opracowane na podstawie: Ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych z 1959 oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia Opieki Zdrowotnej z 1961, 2001 i 2006r.)