Zasiłek pogrzebowy ZUS

Strona 1/Strona 2

Kiedy przysługuje zasiłek pogrzebowy?
Zasiłek pogrzebowy przysługuje w razie śmierci:

 • ubezpieczonego
 • osoby pobierającej emeryturę lub rentę
 • osoby, która w dniu śmierci nie miała ustalonego prawa do emerytury lub renty, lecz spełniała warunki do jej uzyskania i pobierania
 • osoby pobierającej zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia
 • członka rodziny osoby wymienionej w pkt. 1-2

Członkami rodziny, o których mowa w pkt. 5, są:

 1. dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione
 2. inne dzieci, przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności (również w ramach rodziny zastępczej)
 3. wnuki i rodzeństwo
 4. małżonek (wdowa i wdowiec)
 5. rodzice, w tym ojczym, macocha oraz osoby przysposabiające

Komu przysługuje zasiłek pogrzebowy?
Zasiłek pogrzebowy przysługuje (jeżeli pokryły koszty pogrzebu):

 1. osobie prywatnej
 2. pracodawcy
 3. domowi pomocy społecznej
 4. gminie
 5. powiatowi
 6. osobie prawnej kościoła lub związku wyznaniowego

Przedawnienie roszczeń o wypłatę zasiłku
Prawo do zasiłku pogrzebowego wygasa, w razie nie zgłoszenia wniosku o jego przyznanie, w okresie 12 miesięcy od dnia śmierci osoby, po której zasiłek przysługuje.